Elektroniczna wyprzedzająca
informacja

Składanie zamówienia
USD — 3.67 PLN  | EUR — 4.29 PLN  | RUB — 0.05 PLN 
Składanie zamówienia

Twoje informacje kontaktowe

Wysłać
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Polbalt Sp. z o.o.


Informacja w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych)


Administrator danych osobowych.


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polbalt Sp.z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Lipowej 30, lok. 104 15-427 Białystok (dalej: Polbalt Sp. z o.o.) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000514057, NIP: 542-323-81-54, REGON: 200859704. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, dane adresowe dotyczące miejsc realizacji usługi np. załadunku i rozładunku, dane wynikające z obowiązku prawnego np. przepisów podatkowych i rachunkowych, dane kierowców, pojazdów, naczep, dane wynikające z wymogów celnych, dane klientów i kontrahentów niezbędne do realizacji umów.


Cele przetwarzania.


Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • a) w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • b) do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi i kontraktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • c) w celu obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • d) w celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby zobowiązań umownych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • e) w celu realizacji zleceń handlowych i umów, czynności finansowo-kadrowych i statystycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • f) na potrzeby czynności celnych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • g) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • h) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • i) w systemach informatycznych Administratora Danych Osobowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

Kategorie odbiorców danych


Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również podczas realizacji umów, usług i zleceń handlowych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:


 • - podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta Administrator przy wykonaniu usługi odnoszącej się do wykonywanego przez Państwa przewozu tj. podmiotu świadczącego usługi celne;
 • - dostawcom usług zaopatrujących Polbalt Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług informatycznych, dostawcom pocztowym);
 • - dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych;
 • - Instytucjom Państwowym (w szczególności Urzędowi Skarbowemu, Urzędowi Celnemu, ZUS);
 • - podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).


Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG w przypadku, gdy będzie to konieczne do realizacji zlecenia jednorazowego, umowy/umów oraz obsługi towarów celnych. Państwa dane w związku z wykonywaną usługą mogę być przekazywane do Państwa trzeciego będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Republiki Białorusi/Federacji Rosyjskiej/ Republiki Kazachstanu) na których terenach Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 45 RODO). Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych w wyżej wymienionych państwie trzecim będzie firma: OOO Tranzit Servis Plus/ CZUP LeMaWiks/ Przedsiębiorca Hrabavets Aliaksandr/DSD SIA/LLC ,,Agent Arsenal” , której powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu wykonania przez Administratora świadczonej usługi.


Okres przechowywania danych osobowych:


Dane osobowe będą przechowywane:

 • - w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze zleceniem jednorazowym, umową/umowami lub roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych, zaś w przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do czasu zakończenia postępowań sądowych/administracyjnych z tym zawiązanych oraz przedawnienia roszczeń wynikających z tytułów wykonawczych stanowiących podstawę egzekucji roszczeń,
 • - w celu marketingu bezpośredniego – od momentu wykonania zlecenia jednorazowego, do momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy/umów, w którym to czasie występuje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych dla celów marketingowych albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
 • - w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych w ramach obowiązku prawnego.

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane:


 • 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, a także przeniesienia danych. 
 • 2. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma również prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). Po otrzymaniu sprzeciwu administratorowi nie wolno dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dla celów dowodowych Polbalt Sp z.o.o. prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 • 3. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych)
 • 4. Jeśli przetwarzanie opiera się na oświadczeniu o wyrażeniu zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych w celu realizacji zlecenia jednorazowego lub umowy/umów jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych koniecznych do zawarcia i realizacji zlecenia jednorazowego, umowy/umów będzie skutkowała niemożliwością zawarcia i realizacji zlecenia jednorazowego, umowy/umów. 


Aktualna wersja Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych została przyjęta i obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Gwarancja

Jednym ze sposobów zabezpieczenia wykonania obowiązku podatkowego opłaty należności celno-podatkowych oraz innych opłat celnych jest gwarancja w postaci certyfikatu C2. Proponujemy wykorzystanie procedury gwarancji jako alternatywnej formy zabezpieczenia płatności towaru wwożonego na terytorium Unii Celnej w stosunku do organów celnych Unii Celnej. Z punktu widzenia przewoźnika jest to procedura prosta w realizacji w porównaniu z innymi formami gwarancji.


Nasze certyfikaty gwarancyjne C2 znajdują się na wszystkich przejściach granicznych między Polską i Białorusią (Kuźnica–Bruzgi, Bobrowniki–Berestovica, Koroszczyn–Kozlovichi) oraz na przejściach od strony Litwy (Raigardas–Privalka, Salcininkai–Beniakoni, Medininkai–Kamennyj Log).

Certyfikaty można zamówić nawet na dobę przed przybyciem towaru na granicę Unii Celnej.
Suma zabezpieczenia jest nieograniczona, dlatego też możliwe jest otrzymanie gwarancji znacząco przewyższającej to, które oferuje karnet TIR.
Kierowca otrzymuje pełen pakiet dokumentów potrzebnych do odprawy celnej w białoruskim urzędzie celnym: numer EPI, certyfikaty gwarancyjne oraz deklaracja tranzytowa.
Certyfikaty gwarancyjne mogą być również wykorzystane jako uzupełnienie gwarancji oferowanej przez karnet TIR (€ 60 tys).
Cena gwarancji jest zbliżona do ceny odprawy karnetu TIR, a zdecydowanie niższa niż usługa konwoju.
W przypadku korzystania z certyfikatów gwarancyjnych C2 nie ma obowiązku przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

Elektroniczna wyprzedzająca
informacja

Elektroniczna wyprzedzająca informacja do organów celnych BY (EPI) – to stworzenie elektronicznej kopii deklaracji tranzytowej, przekazanie ich do systemu elektronicznego przy pomocy specjalnego oprogramowania, przeprowadzenie formalno-logicznej kontroli celem sprawdzenia/usunięcia błędów, rejestracji elektronicznej deklaracji celnej i otrzymania unikalnego numeru transportu. EPI wykorzystuje się w charakterze elektronicznej kopii deklaracji tranzytowej.

Końcowym etapem EPI jest otrzymanie pozwolenia na procedurę tranzytu celnego.

Obowiązkowe jest nazwanie punktu granicznego i przedstawienie tłumaczenia dokumentów komercyjnych w języku rosyjskim. Nasi specjaliści na podstawie otrzymanych dokumentów tworzą elektroniczną deklarację tranzytową i przekazują ją do systemu organów celnych. Po otrzymaniu unikalnego numeru identyfikacyjnego transportu przekazujemy go kierowcy.


Składanie zamówienia

Usługi

 • Określanie stawek celnych, obliczanie płatności
 • Wypełnienie certyfikatów gwarantujących opłatę należności celnych
 • Przygotowanie i wykonanie dokumentu EPI (elektroniczna informacja wyprzedzająca) na towar i środek transportu przejeżdżające przez granicą celną Republiki Białoruś
 • Drukowanie dokumentów, skanowanie, kserokopie;
 • Przesłanie elektronicznej statystycznej i okresowej statystycznej deklaracji do organów celnych Republiki Białorusi
 • Przedstawienie organowi celnemu towarów i dokumentów w celu odprawy celnej na podstawie umowy–poręczenia
 • Przedstawienie organowi celnemu elektronicznej deklaracji do zestawienia w systemie krajowym elektronicznej deklaracji na podstawie umowy–poręczenia
 • Odprawa celna towarów w Orszy

O firmie

PolBalt sp. z o. o. jest agencją celną działającą w Polsce. Podstawowa dziedzina działalności jest związana z udzielaniem/wydawaniem poręczenia/gwarancji (certyfikatów C2) międzynarodowym przewoźnikom drogowym.

Proponujemy firmom transportowym wykorzystanie procedury poręczenia jako alternatywnej do karnetu TIR formy zabezpieczenia opłaty należności celnych w odniesieniu do zagranicznych towarów wprowadzanych do procedury tranzytu. Nasza firma pracuje zarówno z przewoźnikami krajowymi jak i zagranicznymi świadcząc usługi celne firmom transportowym i logistycznym.

;